Ernennung zum Bundesleistungszentrum im

Yamabushi Ryu Kenjutsu

Am 18.08.2018 wurde das Jiu-Jitsu Center Samurai zum Bundesleistungszentrum

im Yamabushi Ryu Kenjutsu  ernannt.

IMG 20180819 WA0004